Regulamin Strony

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]

Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.fotozency.pl (zwanej dalej „Stroną”).
Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Marcin Sienkiewicz (zwany dalej „Usługodawcą”).
Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
poczty e-mail: marcin@fotozency.pl
telefonicznie: 503 71 36 40
Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 05.05.2022 r.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: fotograficznej i filmowej.
Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy bezpłatne usługę:
subskrypcji newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
przeglądarkę internetową,
jeśli będziesz chciał zapisać się do newslettera będziesz musiał dysponować adresem e-mail

Art. 4 [Newsletter]

Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 5 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: marcin@fotozency.pl
Reklamacja powinna zawierać:
Twoje imię oraz adres e-mail,
dokładny opis i powód reklamacji,
Twoje żądania, propozycje i wnioski.
Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Art. 6 [Rozwiązywanie sporów]

Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 9 [Ochrona danych osobowych]

Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.fotozency.pl/polityka-prywatnosci